Arduino: Referenční příručka

Tato stránka obsahuje přehled všech použitelných příkazů pro arduino s odkazy na české popisy visit. Pokud jsem na něco zapomněl a nebo něco není úplně srozumitelné tak uvítám návrhy [How to] Add Javascript Files Without Breaking Your WordPress – CollectiveRay na zlepšení.

Jednotlivé stránky doplňuji rychlostí mě vlastní 🙂

Struktura programu

Řídicí struktury

Další syntaxe

 • ; (středník)
 • {} (složené žávorky)
 • // (komentář na jeden řádek)
 • /* */ (víceřádkový komentář)
 • #define
 • #include

Aritmetické operátory

 • = (přiřazení)
 • +  (součet)
 • – (odečet)
 • * (násobek)
 • / (delěno)
 • % (modulo)

Srovnávací operátory

 • == (rovná se)
 • != (nerovná se)
 • < (menší než)
 • > (větší než)
 • <= (menší než nebo roven)
 • >= (větší než nebo roven)

Logické operátory

 • && (and)
 • || (or)
 • ! (not)

Oprátory přístupu k ukazatelům

 • * dereference operator
 • & reference operator

Bitové operátory

 • & (bitový and)
 • | (bitový or)
 • ^ (bitový xor)
 • ~ (bitový not)
 • << (bitový posun doleva)
 • >> (bitový posun doprava)

Složené operátory

 • ++ (increment)
 • — (decrement)
 • += (compound addition)
 • -= (compound subtraction)
 • *= (compound multiplication)
 • /= (compound division)
 • &= (compound bitwise and)
 • |= (compound bitwise or)

Proměnné

Konstanty

 • HIGH | LOW
 • INPUT | OUTPUT|INPUT_PULLUP
 • true | false
 • integer constants
 • floating point constants

Datové typy

 • void
 • boolean
 • char
 • unsigned char
 • byte
 • int
 • unsigned int
 • word
 • long
 • unsigned long
 • short
 • float
 • double
 • string – char array
 • String – object
 • array

Převody

 • char()
 • byte()
 • int()
 • word()
 • long()
 • float()

Variable Scope & Qualifiers

 • variable scope
 • static
 • volatile
 • const

Pomocné funkce

 • sizeof()

Funkce

Digitální I/O

 • pinMode()
 • digitalWrite()
 • digitalRead()

Analogové I/O

 • analogReference()
 • analogRead()
 • analogWrite() – PWM

pouze pro Arduino Due

 • analogReadResolution()
 • analogWriteResolution()

Pokročilé I/O

 • tone()
 • noTone()
 • shiftOut()
 • shiftIn()
 • pulseIn()

Čas

 • millis()
 • micros()
 • delay()
 • delayMicroseconds()

Matematika

 • min()
 • max()
 • abs()
 • constrain()
 • map()
 • pow()
 • sqrt()

Trigonometrie

 • sin()
 • cos()
 • tan()

Náhodná čísla

 • randomSeed()
 • random()

Bity a bajty

 • lowByte()
 • highByte()
 • bitRead()
 • bitWrite()
 • bitSet()
 • bitClear()
 • bit()

Vnější přerušení

 • attachInterrupt()
 • detachInterrupt()

Přerušení

 • interrupts()
 • noInterrupts()

Komunikace

 • Serial
 • Stream

USB (pouze pro Leonardo a Due)